Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

- TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK KİŞİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK KİŞİLER HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj yapacak kişilerin belirlenmesi ile staj sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
Başkanlık : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,
Kurum : Türkiye İstatistik Kurumunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Duyuru, Şartlar, Başvuru ve Kabul
Duyuru şekli
MADDE 4 – (1) Kurumda yapılacak stajın usul ve esasları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü kanalıyla Kurumun elektronik ağ sayfası aracılığıyla veya uygun görülen diğer vasıtalarla duyurulur.
Stajyerlerde aranan şartlar ve başvuru şekli
MADDE 5 – (1) Kurumda staj yapacak kişilerde;
a)
Staja başlayacakları tarihte dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumu veya

yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumunda, Kurumun görev alanına giren bölümlerin 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencisi olmak,
b) Dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumunun, Kurumun görev alanına giren bölümlerinden mezun olmak,
şartı aranır.
(2) Bunun yanı sıra staja başvuru için aşağıdaki belgeler gerekmektedir.
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünden veya elektronik ağ sayfasından temin edilerek doldurulmuş “Başvuru Formu” (Ek-1),
b) Staja başvurulan tarih itibariyle, okuldan temin edilecek not dökümü/transkriptin aslı ya
da onaylı fotokopisi veya aslı ile karşılaştırılarak alınacak fotokopisi,
c) Yükseköğretim kurumlarının staj yapma ve staj süreleriyle ilgili zorunluluğu var ise bunu belirten yazı ya da belge.
(3) Müracaat, yukarıda belirtilen belgelerin Başkanlık Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne veya Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine doğrudan verilmesi ya da posta yoluyla

yapılabilir. Belgelerin eksik olması veya Başvuru Formunun eksik doldurulması durumunda yapılan başvurular dikkate alınmaz.
Staj dönemleri ve başvuru tarihleri
MADDE 6 – (1) Stajlar için başvurular 02 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında yapılır. Staj Dönemleri; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının ikinci Pazartesi günü başlar.
(2) Staj yapılacak birim ve staj dönemi stajyerin de talebi dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenir. Başvuru yapıldıktan sonra tarih ve birim değiştirilemez.
Staj talebinin değerlendirme aşamaları
MADDE 7 – (1) Her birim ve Bölge Müdürlükleri 15 Mayıs tarihine kadar 6 ncı madde de belirtilen dönemler itibariyle kontenjan sayısını İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazı ile bildirir. Son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tüm staj talepleri incelenerek, uygun görülen stajyerler staj yapılacak birimlere ve Bölge Müdürlüklerine bildirilir.
(2) Gerekli görüldüğü takdirde birim amiri stajyerlerle ön görüşme yapar. Staj başvurularının tamamı, mevcut çalışma programının durumu da dikkate alınarak, ilgili birimler tarafından değerlendirmeye alınır ve sonuçlar kesinleştikten sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından ilgililere bir yazı ile bildirilir.
(3) Kurumda staj bir defa yapılabilir. Kurumda staja kabul edilemeyenler ikinci kez aynı veya farklı birimde staj yapmak üzere başvurabilirler. Staj talebi kabul edildiği halde başlamayanlar ikinci kez staj başvurusunda bulunamazlar.
Staja kabul edilme esasları
MADDE 8 – (1) Staja kabul edilme, stajyerlerin talepleri de dikkate alınarak, birimlerin imkanları ve çalışma programlarına uygunluğu doğrultusunda yapılır. Stajyerlerin üniversite not ortalamaları ve/veya staja zorunluluk durumu, staja kabul açısından öncelik kriteridir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Süre ve kapsam, Stajyerin Yükümlülükleri ve Değerlendirme
Staj süresi ve kapsamı
MADDE 9 – (1) Staj süresi üç haftadır. Ayrıca bu sürenin belirlenmesinde üniversitelerin şart koştuğu zorunlu staj süreleri dikkate alınabilir.
(2) Stajın içeriği ilgili birim tarafından belirlenir. Stajyer, bir danışman nezaretinde çalışır.
Her staj döneminin ilk bölümünde Kurumun görev ve işlevlerini tanıtmak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla üç günlük bilgilendirme eğitim programı düzenlenir. Söz konusu eğitim faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli birim, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü’dür. Her stajyer üç günlük eğitimin ardından on iki gün ilgili birimde stajını tamamlayacaktır. Staj süresi içinde iki günden fazla devamsızlık yapanların stajları sona erdirilir ve bu kişiler tekrar staj başvurusunda bulunamazlar.
Mesai saatleri
MADDE 10 – (1) Staj hafta içi, mesai saatleri içinde tam gün süreli olarak yapılır

Ücret
MADDE 11 – (1) Bu yönerge kapsamında Kurum’da staj yapan stajyerlere ücret ödenmez.
Stajyerlerin yükümlülükleri
MADDE 12– (1) Staj yapanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sair mevzuatta devlet memurları için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi halde, staj yapanın stajyerliğine son verilerek, bu durum ilgilinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar tamamlamış olduğu çalışmalar, staj olarak değerlendirilmez.
Stajın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Stajyer hakkında, staj süresinin bitiminde ilgili birim tarafından (Ek- 2)’de yer alan “Stajyer Değerlendirme Formu” doldurulmak suretiyle nihai değerlendirme yapılır.
(2) Staj programını tamamlayanlara, staj yaptıkları birimin göndereceği Stajyer Değerlendirme Formu gözönünde tutularak, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından stajın tamamlandığına dair “Staj Belgesi” (Ek - 3) verilir.
(3) Mazerete dayalı olmadan iki iş gününden fazla staja devam etmeyen ve/veya stajın gereklerini yerine getirmeyen stajyere staj belgesi verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Stajyerlere sağlanan hizmetler
MADDE 14 – (1) Stajyerler; kütüphane, bilgisayar, yemek ve diğer hizmetlerden mümkün olduğu ölçüde yararlandırılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge Türkiye İstatistik Kurumu Başkanının onayını müteakip yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönergeyi, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.

Ek-1
T.C. BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
STAJ BAŞVURU FORMU
1- KİMLİK BİLGİLERİ
ADI SOYADI
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
ADRES
FOTOĞRAF
TELEFON
E-MAİL
2- EĞİTİM DURUMU
ÜNİVERSİTE - BÖLÜM :
SINIF - NOT ORTALAMASI :
YABANCI DİLİ VE SEVİYESİ :
KULLANILABİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI - DİLLERİ :
3- İŞ VEYA STAJ TECRÜBESİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ
KURUM ADI
GÖREV
TARİHLERİ
4- STAJ TALEP BİLGİLERİ
TARİHLER - DÖNEM :
DAİRE BAŞKANLIĞI :
STAJ YAPMA AMACI :
5- HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK AİLE YAKINI OLMAYAN KİŞİLER (TÜİK DIŞI)
ADI SOYADI
TELEFON
ADRES
1.
2.
Söz konusu staj talebim hakkında gereğini arz ederim.
..../..../…..
ADI SOYADI
İMZA
NOT: Bu forma transkript ve Üniversitelerin Staj yapma ve süreleriyle ilgili zorunluluğu var ise bunu
belirten üniversiteden alınmış yazı ya da belgeyi ekleyiniz.

EK-2
T.C.
BAŞBAKANLIK
Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı
STAJYER DEĞERLENDİRME FORMU
1-
KİŞİSEL BİLGİLER

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :
ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE :
BÖLÜMÜ - SINIFI :
STAJIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ :
STAJ DEĞERLENDİRME TARİHİ :
ZORUNLU STAJ SÜRESİ :
2-
DEĞERLENDİRME

PUAN
KENDİNE GÜVENİ
GİRİŞKENLİĞİ
İŞİNE GÖSTERDİĞİ ÖZENİ
YARATICILIĞI
GÜVENİLİRLİĞİ VE SADAKATI
ÜSTÜ İLE İLETİŞİMİ
ARKADAŞLARI İLE İLETİŞİMİ
İŞE DEVAMDA TİTİZLİĞİ
SORUMLULUK ALMASI
GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİ
GENEL TOPLAM
ORTALAMA

HER BİRİ İÇİN PUANLAMAYI 10 ÜZERİNDEN YAPINIZ
3-
STAJYER ÖĞRENCİNİN BİRİMDE YAPTIĞI TEMEL ÇALIŞMALAR

4-
ELEŞTİRİ VE TAVSİYELER

DEĞERLENDİRME YAPANIN; ADI VE SOYADI :
ÜNVANI :
İMZASI

STAJ BELGESİ
……………
………………… – ………………… tarihleri arasında Kurumumuz Daire Başkanlığı/Bölge Müdürlüğü’ndeki stajını başarı ile tamamlamıştır.
İnsan Kaynakları Daire
Başkan a.
Başkanı
Başkan Yardımcısı
Ek-3
T.C.
BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BAŞKANLIĞI

Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar
Total Visit: 4730
Total Rank: 0
Total Rankers: 0
Total Comments: 0

WEB Marangoz