Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ DENETMENLERİ GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ DENETMENLERİ GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

(24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev yapan vergi denetmenlerinin görev yetki ve sorumluluklarına, çalışmalarına ve atanmalarına ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelikte düzenlenmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Maliye Bakanlığı,

Bakan : Maliye Bakanı,

Genel Müdürlük : Gelirler Genel Müdürlüğü,

Genel Müdür : Gelirler Genel Müdürü,

Bölge Müdürlüğü : Gelirler Bölge Müdürlüğü,

Bölge Müdürü : Gelirler Bölge Müdürü,

Denetmen : Vergi Denetmeni ve Vergi Denetmen Yardımcısı,

Yönetmelik : Bu Yönetmelik,

anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetmenlerin Bölge Müdürlüğü, Defterdarlık ve Vergi Dairesi Başkanlıklarındaki Çalışma Esasları

Bölge Müdürlüğü Emrinde Çalışma

Madde 4- Bölge Müdürlüklerinde yeterli sayıda denetmen görevlendirilebilir.

Bölge müdürlüğünde görevlendirilen denetmenler, bölge müdürünün emir ve talimatları doğrultusunda görev yaparlar.

Defterdarlık Emrinde Çalışma

Madde 5- Genel Müdürlükçe İl defterdarlıklarında vergi incelemeleri, teftiş ve soruşturma yapmak üzere yeterli sayıda denetmen görevlendirilir.

Defterdarlık emrinde görevlendirilen denetmenler defterdarın emir ve talimatları doğrultusunda görev yaparlar.

Vergi Dairesi Başkanlıkları Emrinde Çalışma

Madde 6- Genel Müdürlükçe vergi dairesi başkanlıkları emrinde vergi incelemesi ve denetim yapmak üzere yeterli sayıda denetmen görevlendirilir.

Vergi dairesi başkanlığı emrinde görevlendirilen denetmenler vergi dairesi başkanının emir ve talimatları doğrultusunda görev yaparlar.

Denetmenlerin Ekip Çalışmaları

Madde 7- Denetmenler emrinde görev yaptıkları makamlar tarafından gerekli görülen hallerde ekipler halinde çalıştırılabilirler.

Ekibin en kıdemli denetmeni ekip başkanıdır. Ekip başkanı ekibin çalışma düzenini sağlamakla sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetmenlerin Görev ve Yetkileri

Madde 8- Denetmenler;

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi ve denetim yapmakla,

b) Yetkili merciler tarafından verilen teftiş ve soruşturma görevlerini ifa etmekle,

c) Yetkili makamlarca kanun, kanun hükmünde kararname, kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat uyarınca verilecek işleri yapmakla,

görevlidirler.

Denetmenler, yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken gizli de olsa ilgili her türlü defter, belge ve yazıları incelemek, vergi dairelerine ait para, kıymetli kağıt, mal ve eşyanın saklanmasına mahsus kasa, depo, ambar ve benzerlerinin muhtevasını saymak ve tespit etmek yetkisine sahiptirler.

Denetmenlerin Sorumlulukları

Madde 9- Denetmenler, ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten sorumludurlar.

Bölge müdürlüğü emrinde görevli denetmenler, bölge müdürünün vereceği görevlerin yapılmasından bölge müdürüne; defterdarlık emrinde görevli denetmenler, defterdarın vereceği görevlerin yapılmasından defterdara; vergi dairesi başkanlığı emrinde görevli denetmenler ise vergi dairesi başkanının vereceği görevlerin yapılmasından vergi dairesi başkanına karşı doğrudan sorumludurlar.

Yasaklar

Madde 10- Denetmenler, görevlerini yerine getirirken ilgili mevzuatta yer alan ve memuriyet sıfat ve görevlerinin gerektirdiği yasaklayıcı hükümlere uymak zorundadırlar.

Meslek Kıdemi

Madde 11- Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Askerlik, hastalık ve eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar bu süreye dahildir.

(25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Aynı yarışma ya da aynı yeterlik sınavında başarı gösterenler arasındaki kıdem, sınav başarı sıralamasına göre belirlenir.

Mesleğe Yeniden Alınma

Madde 12- Denetmenlikten ayrılanlardan, sadece genel ve katma bütçeli idarelerde çalışmış olmak kaydıyla, talepleri uygun görülenler Genel Müdürlüğün önerisi ve Bakanlık Makamının onayı ile yeniden denetmenliğe atanabilirler.

Bu şekilde denetmenliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Yardım Mecburiyeti

Madde 13- Denetmenlere görevlerini yürütürken mali ve mülki amir ve memurlar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları gereken kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak zorundadırlar.

İKİNCİ KISIM

Vergi Denetmenliğine Giriş, Yetiştirilme, Atama Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Vergi Denetmenliğine Giriş

Vergi Denetmenliğine Giriş

Madde 14- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Denetmenliğe sınavla denetmen yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak atanırlar.

Vergi inceleme yetkisine haiz Bakanlık merkez denetim elemanı iken yeterlik sınavına alınmayan veya yeterlik sınavını kazanamayanlar, denetmen yardımcılığına sınavsız olarak atanabilirler. (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle son cümle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Giriş Sınavı

Madde 15- (14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.)

Denetmen Yardımcılığına atanmak için 17 nci maddedeki şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

Giriş sınavı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’da Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.

Genel Müdürlük, Denetmen Yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre tespit ve ilan edeceği puan ve/veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılırlar. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılırlar.

Giriş Sınavının Duyurulması

Madde 16- Denetmen yardımcılığı için açılacak giriş sınavlarının tarihleri, yapılacağı yerler, katılma ve giriş şartları, sınav konuları ile hangi makama başvurulacağı hususu, yurt düzeyinde okunan en az iki ayrı günlük gazetede ikişer defa yayımlanmak ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

İlanlar yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce başlayacak şekilde yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavların başlama tarihi arasında en az 15 günlük bir süre bırakılır.

Giriş Sınavı Şartları

Madde 17- (14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’da Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı almaları ve aşağıda gösterilen koşulları taşımaları gerekir.

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak;

b) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt İçi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak;

c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak;

d) Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak;

e) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler.

Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

Madde 18- (14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.)

Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgesi ve iş talep formu ile Genel Müdürlüğe başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavını kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği;

b) Yüksek öğrenimi bitirme diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği;

c) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği;

d) Kendi el yazısı ile hazırlanmış özgeçmişi, (bu özgeçmişinde; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptıkları okullar ve yerleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, ikametgah ve iş adresleri belirtilir.);

e) 4,5x6 eb’adında altı adet vesikalık fotoğraf;

f) Adli sicil sorgulama belgesi;

g) Sağlık durumunun yurdun her yerinde oturmaya ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu gösterir tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu;

h) Mal bildirimi;

ı) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.

Bu belgelerden hangisinin giriş sınavından önce isteneceği Genel Müdürlükçe belirlenir.

Sınav Yerleri ve Sınav Giriş Belgesi

Madde 19- Sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenecek yerlerde yapılır.

Aranılan koşulları taşıyan adaylara Genel Müdürlükçe fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgenin gösterilmesi zorunludur.

(18 Temmuz 2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sınav Kurulu

Madde 20- Sınav kurulu, Bakanlık Makamı’nın onayı ile Genel Müdür veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürlük personeli arasından seçilecek en az beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

Sınavın Yapılış Biçimi

Madde 21- Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

(18 Temmuz 2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile üçüncü ve dördüncü fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sınav Konuları

Madde 22- Yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

b) Hukuk Grubu

- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

- Borçlar Hukuku

- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

c) İktisat Grubu

- Makro İktisat

- Mikro İktisat

- Uluslararası İktisat

- İşletme İktisadı

- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

d) Maliye Grubu

- Maliye Politikası

- Kamu Maliyesi

- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

e) Muhasebe Grubu

- Genel Muhasebe

- Maliyet Muhasebesi

- Şirketler Muhasebesi

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 23- Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, sınav kurulunca sözlü sınava çağırılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olmaları şarttır.

Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları, liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 24- Yazılı sınav sonuçları, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve uygun yerlere asılmak suretiyle duyurulur. Yapılacak yazılı bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir.

Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 25- Sözlü sınavda yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgileri ile kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 26- Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70’ten az olmaması gerekir.

Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Giriş Sınav Notu

Madde 27- Giriş sınav notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

Sınav kurulunca, sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Notların eşitliği halinde yazılı notu yüksek olan aday öncelik alır.

Giriş sınavında başarılı olanların adları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir ve sınava katılanlara da bir yazı ile bildirilir. Sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan belli edilen sürede 18 inci maddede sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

Madde 28- Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlardan iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Genel Müdürlükçe Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 29- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Atanma

Madde 30- Giriş sınavında başarılı olanlardan 18 inci maddede belirtilen belgelerini, kendilerine yapılacak bildirimde belirlenen süre içinde ibraz edenler denetmen yardımcısı olarak atanırlar.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 31- Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Vergi Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilme Amacı

Madde 32- Denetmen yardımcılarının yetiştirilmesinde:

a) Denetmenliğin ve idareciliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak;

b) Görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak;

c) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek;

d) Rapor yazma tekniği konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak;

e) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak;

amacı güdülür.

Denetmenlerin yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

Yetiştirilme Şekli ve Esasları

Madde 33- Denetmen yardımcılığına atananlar Genel Müdürlükçe uygun görülen illerde temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar. Eğitim programı teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu program genel bilgiler, vergi mevzuatı, vergi inceleme teknikleri, teftiş ve soruşturma usulleri konularını kapsar.

Temel mesleki eğitim kursunda adayların başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları her ders sonucu yapılacak sınavlarda, her dersten 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

Denetmen yardımcıları görev yerlerine atanmalarından itibaren ikinci yılın sonuna kadar denetmenlerin refakatinde çalışırlar ve düzenlenecek raporları birlikte imza ederler. Bu süreye temel mesleki eğitim kursunda geçen süreler dahildir.

Denetmen yardımcıları iki yıllık refakat süresinde bağımsız inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar. Her refakat dönemi sonunda vergi denetmenleri, refakatlerinde çalışan vergi denetmen yardımcılarıyla ilgili, şekli Genel Müdürlükçe belirlenecek refakat değerlendirme formunu doldurarak Bölge Müdürlüğü veya Defterdarlık kanalıyla Genel Müdürlüğe gönderirler. İki yılın sonunda denetmen yardımcılarına refakat çalışmalarında başarılı bulundukları ve olumlu sicil aldıkları takdirde Genel Müdürlükçe re’sen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilir. Bu yetkiyi alanlar 1 yıl süre ile re’sen yetkili denetmen yardımcısı olarak görev yaparlar. (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle son iki cümle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Denetmen yardımcılarının üç yıllık stajyerlik döneminde yetiştirilmelerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 34- Temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da refakat çalışmaları sonuçları ve almış oldukları sicil raporlarına göre denetmenlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan denetmen yardımcıları, Bakanlıkça öğrenim durumlarına ve derecelere uygun başka bir göreve atanırlar.

Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, kurs veya refakat çalışması sonunda yeterli bulunmayanların bu sınavlara katılmış olmaları, denetmenliğe atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

(25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Vergi Denetmenliğine Atanma


Yeterlik Sınavı

Madde 35 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

Yeterlik sınavı denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamaları ile araştırma, inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik Sınavına Çağrılma

Madde 36 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

Denetmen yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil üç yıl çalışanlar Genel Müdürlükçe yeterlik sınavına çağrılırlar. (Üç yıllık süreye ücretsiz izinde geçen süreler dahil değildir.) Üç yıllık sürenin hesabında, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre atananların bu görevlerinde geçirdikleri süreler de dikkate alınır.

Yeterlik Sınavı Kurulu

Madde 37 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

Denetmen yardımcılığı yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre oluşturulan kurul yapar.

Yeterlik Sınav Konuları

Madde 38 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konularda yapılır.

a) Memur suçları, Teftiş ve Soruşturma Yöntemleri

b) Muhasebe

c) Gelir Mevzuatı ve Uygulamaları

d) Vergi İnceleme Teknikleri

Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 39 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Yazılı, sözlü ve genel yetişme notları 100 tam puan üzerinden verilir. Yazılı sınavda konuların herbirinden ayrı ayrı en az 50 puan alınması ve yazılı sınav ortalaması ile tek not olarak verilen sözlü sınav notunun en az 60 olması zorunludur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava alınmazlar.

Başarı derecesi, yazılı ve sözlü notu ile yardımcılık döneminde alınan genel yetişme notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirlenir.

Genel yetişme notu, Genel Müdürlükçe düzenlenen kurs ve seminerlerde alınan notların ortalaması ile refakatinde çalıştığı Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerinin haklarında verecekleri mütalaalar da dikkate alınarak çalışkanlığı, verimliliği, becerisi, tutum ve davranışları ile kişiliği birlikte değerlendirilmek suretiyle Bölge Müdürü veya bölge müdürlüğü teşkil edilmeyen yerlerde Defterdarca verilecek notun ortalamasından oluşur.

Sınav kurulunda, denetmen yardımcılarının yeterlik yazılı ve sözlü sınav notları ile genel yetişme notuna göre başarı durumları tespit edilir. Sonuçlar başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

Yeterlik sınav sonuçları liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur. Ayrıca, Genel Müdürlükçe kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar

Madde 40 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

Yardımcılık süresi sonunda, yapılan yeterlik sınavında başarısız olan denetmen yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar veya sınava katılmayanlar hiçbir şekilde denetmenliğe atanamazlar ve denetmen yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar.

Vergi Denetmenliğine Atanma

Madde 41 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları vergi denetmeni olarak atanırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Denetmenlerin Çalışmaları

Madde 42- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Denetmenlerin çalışma programları Genel Müdürlükçe belirlenecek ilke ve esaslara göre düzenlenir.

Yıllık Çalışma Programı

Madde 43- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Genel Müdürlük tarafından belirlenen temel ilkeler doğrultusunda illerin sosyal ve ekonomik özellikleri ve denetim ihtiyaçları ile mevcut işler dikkate alınmak suretiyle yıllık çalışma programları bölge müdürlükleri, Defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıklarınca hazırlanır. Bu programların birer örnekleri bölge müdürlükleri ve defterdarlıklarca Aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Ayrıca vergi denetmenlerinin yıllık çalışma sonuçları bir rapor halinde bölge müdürlükleri ve defterdarlıklarca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Sonuçları ve Raporlar

Rapor Çeşitleri

Madde 44- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Denetmenler yaptıkları teftiş, soruşturma, vergi incelemesi ve diğer çalışma sonuçlarını konuların özelliğine göre;

a) Vergi İnceleme Raporu,

b) Cevaplı Rapor,

c) Ön İnceleme ve Araştırma Raporu,

d) Soruşturma Raporu,

e) Fezleke,

f) Diğer Raporlar ve Yazı,

ile tespit ederler.

Bu raporların şekil ve dispozisyonları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Vergi denetmenlerinin düzenledikleri raporlar, bölge müdürlüklerinde bölge müdürünün, defterdarlıklarda defterdarın, vergi dairesi başkanlıklarında vergi dairesi başkanının görevlendireceği denetmenler, ekiplerde ise kıdemli ekip başkanı tarafından okunduktan sonra işleme konulur. Okuma işlemlerinin yürütülmesine ilişkin düzenlemeler Genel Müdürlükçe yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Resmi Mühür ve Kimlik Belgesi

Madde 45- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Denetmenlere müteselsil sıra numarası taşıyan resmi mühür ile şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen kimlik belgesi verilir. Kimlik belgeleri Genel Müdür ile emrinde çalıştığı bölge müdürü veya defterdarca imzalanır. Resmi mühür ve kimlik belgeleri zimmetle denetmene teslim edilir. Görevlerinden her ne suretle olursa olsun ayrılan denetmenler, mühür ve kimlik belgelerini iade etmek zorundadırlar.

Görevinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılan denetmenlerin mühür ve kimlik belgelerini bölge müdürlüğü, defterdarlık veya vergi dairesi başkanlığında muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda kendilerine zimmetle geri verilir.

Diğer sebeplerle görevlerinden ayrılan denetmenlerin kimlik belgeleri iptal edilmek üzere Genel Müdürlüğe en kısa sürede gönderilir.

İzin ve Görevle İlgili Bildirimler

Madde 46- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Denetmenler izine ayrılış ve başlama tarihleri ile göreve gidiş ve dönüş tarihlerini bölge müdürlüğüne, defterdarlığa, vergi dairesi başkanlığına veya ekip başkanına yazı ile bildirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yetki

Madde 47- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Gelirler Genel Müdürlüğü, denetmenlerin bu yönetmelikte yer alan çalışma usul ve esaslarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yönergelerle yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 48- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

26.11.1993 tarih ve 21770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

Halen denetmen ve denetmen yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olanlar 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 29/7/1998 tarihinden itibaren üç yıl içerisinde açılacak olan yeterlik sınavına bir defa katılabilirler. Denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapanlara yeterlik sınavına girmeleri için en az bir yıl süre verilir.

Geçici Madde 2 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile kurulan Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı faaliyete geçinceye kadar eğitimlerle ilgili olarak mevcut Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 - (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir.)

4369 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yeterlik sınavına katılıp başarılı olamayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 49- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50- (25 Ağustos 2000 tarih ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar
Total Visit: 4325
Total Rank: 0
Total Rankers: 0
Total Comments: 0

WEB Marangoz